Baˈbo͞ons


Babodi


Jijoko


Daanyeer


Umu Adaka


Awon Obo


Ọmọ Naa